Doji Aiko

Promiscuous Crane Courtier

Description:
Bio:

Married to Doji Yujiro. Conducted an affair with Mirumoto Rei, among others.

Encountered at Pale Oak Castle.

Doji Aiko

Tale of Matsu Anzai weenog42