Doji Yujiro

Cuckolded Crane Artisan

Description:
Bio:

Husband of Doji Aiko. An exceptional artisan, frequently oblivious to all but his art, including his wife’s unfaithfulness.

Encountered at Pale Oak Castle.

Doji Yujiro

Tale of Matsu Anzai weenog42