Tag: Shiro Mirumoto

Results

  • Matsu Koichi

    Formerly Kitsu Koichi, now the wife of [[:matsu-anzai | Matsu Anzai]]. A Shugenja with a great interest in the ancestors. Resides in [[Shiro Mirumoto | Shiro Mirumoto]] with their children.